Consiliul de administratie » Atribuții

–  asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;

–  asigura intocmirea proiectului programelor si strategiei obştii;

–  hotaraste schimbarea sediului obştii;

–  asigura intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe care il supune spre aprobare Adunarii Generale;

–  prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;

–  stabileste , pe baza tabelului de drepturi, numarul de drepturi si de vot ale fiecarui membru asociat si elibereaza adeverinte in consecinta;

–  ia nota si valideaza reprezentantii cu drept de vot desemnati prin procura notariala de catre membrii asociati fara drept de vot;

–  aproba organigrama si politica de personal pentru administrarea obştii si poate imputernicii una sau mai multe persoane cu functii executive salarizate inclusiv din afara obştii;

– incheie acte juridice cu persoane fizice sau juridice terte pentru achizitie, vanzare, inchiriere si concesionare cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

–  hotaraste contractarea de imprumuturi bancare;

–  propune Adunarii Generale a obştii,  infiintarea de societati comerciale sau financiar bancare precum si asocierea cu astfel de societati;

–  imputerniceste si stabileste sarcini si atributii pentru presedinte, vicepresedinte, secretar cat si pentru personalul executiv al obştii;

– aproba repartizarea cotelor parti pentru fiecare membru asociat conform drepturilor detinute conform art. 8.1. al 3;

–  indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a obştii,  sau rezultate in urma unor acte legislative aparute in timpul mandatului in exercitiu.